Hoe wij werken

De Trilogie van de Drie E’s

 

1. ESSENTIE


Problemen worden vaak groter en ingewikkelder gemaakt dan dat ze in werkelijkheid zijn.
Dat gebeurt overigens niet zonder redenen.
Wij helpen onze opdrachtgevers de essentie snel te vinden.
Wij stellen basisvragen zoals: wat zijn de oorzaken, gevolgen, urgentie en de impact van de problemen? En hoe ontwikkelen de problemen zich ? Snel tot de kern van de problematiek komen en hoofd- van bijzaken onderscheiden.

Wij benaderen een probleem vanuit meerdere invalshoeken om zodoende snel oorzaak-gevolg relaties te ontrafelen en de consequenties van het huidige manier van werken in kaart te kunnen brengen.
Daar zijn wij goed in. Wij laten aan onze opdrachtgevers zien welke oplossingen er mogelijk zijn en wat de consequenties, kosten en opbrengsten van die oplossingen zijn. Samen met onze opdrachtgevers de best passende oplossingen vaststellen en implementeren.

En tot slot: wij doen wat we zeggen. Dus doen wij mee in de implementatie en staan niet langs de zijlijn om alleen maar aan te moedigen. Onze implementatiestrategie is gebaseerd op drie fundamenten: Perfectie, Teamwerk en Leiderschap.

 

Perfectie

Wij doen wat wij beloven en leveren de meetbaar toegevoegde waarde die van ons wordt verwacht. Wij bereiken perfectie door innovatie, kennisontwikkeling en scherpte.

 

Teamwerk

De beste oplossingen komen voort uit echte samenwerking met opdrachtgevers: mensenwerk.
Wij nemen onze opdrachtgevers mee in de opzet en uitvoering van hun projecten.
Effectief teamwerk vraagt om sterke onderlinge relaties, respect en interactie met elkaar.
En als ons werk erop zit kunnen wij met een gerust hart afscheid nemen omdat wij ervoor hebben gezorgd dat de behaalde resultaten zijn geborgd in de organisatie.

 

Leiderschap

Leiderschap wordt in ons vakgebied gekenmerkt door initiatief, lef, daadkracht en het hebben van een visie die anderen inspireert en motiveert.

2. EMPATHIE

De filosofie achter ons succes: wij kruipen in de huid van de organisatie van onze opdrachtgevers en alles wat wij doen is gebaseerd op de vraag die wij onszelf constant stellen: “wat speelt er bij onze opdrachtgever en hoe kunnen wij hem het beste helpen?”. Door dat inlevingsvermogen zijn wij voor de volle 100% betrokken bij onze opdrachtgevers. En die betrokkenheid leidt telkens weer tot het behalen van de beoogde resultaten. Het behalen van die resultaten geeft voldoening en zelfvertrouwen aan de betrokken medewerkers en vormt een solide basis voor nieuwe initiatieven tot verandering en verbetering.

3. EARN-OUT

Een van onze uitgangspunten is dat wij ons honorarium terugverdienen; immers waarom zouden onze opdrachtgevers in iets investeren dat meer kost dan dat het oplevert?

Onze Diensten

FINANCE & CONTROL

 • tijdelijke versterking van de Finance & Control organisatie; van administrateur tot Concern Controller
 • leidinggeven aan en het coachen van financiële afdelingen
 • ontwikkeling van de Planning & Control functie / cyclus
 • het vertaling van missie, strategie en doelstellingen naar concrete periodieke rapportages
 • toetsen en (her) inrichten van de administratieve organisatie en het interne controle raamwerk
 • budgettering en forecasting
 • interne en externe verslaggeving
 • opzetten / verbeteren management informatie en rapportages
 • versnellen van het proces maandafsluitings proces
 • balans specificaties- dossier,- en reconciliaties opstellen
 • het borgen van de volledigheid van de opbrengsten en facturatie
 • risico management
 • cash management, liquiditeitsprognoses en debiteurenbeheer
 • inkoopkosten analyses en identificeren besparingsmogelijkheden
 • stroomlijnen purchase to pay / invoice to pay processen, identificeren en terugvorderen van dubbele betalingen
 • ontwikkeling van kostprijscalculaties en (transfer)pricing modellen
 • implementeren van nieuwe wet- en regelgeving in systemen en processen
 • ondersteuning en begeleiding bij aanbestedingsprocedures

SPECIFIEKE FINANCE DESKUNDIGHEID EN ADVIES

 • LEAN
 • doorlichten van verdienmodellen en het maken van winstgevendheidsanalyses
 • uitwerken van business cases en doorrekenen van scenario’s
 • verzorgen van datarooms in due-diligence trajecten
 • waardebepaling van de onderneming bij overnames / buy-outs
 • inzichtelijk maken van complexe rendementsvraagstukken
 • het managen van liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen
 • ICT Control: optimaliseren van de toegevoegde waarde van ICT en de juiste prioriteiten stellen in de besteding van de middelen

ICT

 • Projectmanagement en budgetbewaking
 • Adviseren over de toegevoegde waarde van investeren in ICT
 • Aansturen van uw ICT leveranciers (kosten verlagend en kwaliteitsverhogend)
 • Management rapportages
 • Business Intelligence
 • Performance management
 • Balanced scorecards
 • Informatiemanagement